Photo of the Day for April 30, 2010

April 29, 2010 9:00 pm

Pohiry 2010/Погіры 2010 год

Photos of the Day for April 29, 2010

April 28, 2010 9:00 pm

The Cross I/Крыж (частка І)

One of the most evocative sights in Belarus is the cross, placed at a village crossroad or along the road in the countryside.  I have been inspired to photograph crosses in great part by the timeless ethnographic-photographic study “Беларускія народныя Крыжы” (“Belarusan Folk Crosses”) of Mikhas’ Ramanjuk (1944-1997), published by his son Dzjanis.  In my experience Dzjanis Ramanjuk continues to be the best ethnographer-photographer, and one of the best landscape photographers, working in Belarus today.

The monument to local victims of Stalin and Stalinism in Vynja (first photo) shows the three types of cross one finds in Belarus, from left to right Orthodox, Roman Catholic, and Greek Catholic.

Бачыць у Беларусі крыжы на вясковых скрыжаваньнях ці за горадам уздоўж дарогі – значыць даведвацца пра Беларусь нешта надзвычай важнае. Я пачаў фатаграфаць беларускія крыжы ў вялікай ступені дзякуючы з’яўленьню несьмяротнага этнаграфічна-фатаграфічнага дасьледаваньня “Беларускія народныя крыжы” Міхася Раманюка (1944-1997), выдадзенага яго сынам Дзянісам. Мяркуючы па тым, что я бачыў, Дзяніс Раманюк – адзін з найлепшых у Беларусі сучасных фатографаў-пейзажыстаў.

Помнік беларусам-ахвярам Сталіна і сталінізму ў Выні (на першым здымку) складаецца з крыжоў трох кшталтаў, што сустакаюцца ў Беларусі. Злева направа: праваслаўны, рымска-каталіцкі і грэка-каталіцкі.

Vynja 2007/Выня 2007 год

In Paljes’sje one often sees crosses dressed in hand towels and aprons, a syncretic Christian and pre-Christian practice to ward off the plague or other disease.

На Палесьсі часта бачыш крыжы, апранутыя ў рушнікі ды фартухі. Гэта сынкрэтычны хрысьціянска-дахрысьціянскі звычай, захаваньне якога засьцерагае вёску ад бяды.

Pjerarou 2008/Перароў 2008 год

Photo of the Day for April 28, 2010: The Bench I

April 27, 2010 9:00 pm

The Bench I/Лаўка (частка І)

What can seem more prosaic than the plain wooden bench in front of almost every village house in Belarus?  And yet the bench is the pivot of social life, the village agora, the permanent observation post.  The bench is the witness to the changing fortunes of the village and at the same time a testament to Belarusanness beyond time.  Together with the fence behind it, the bench is the clubhouse for the bands of kids visiting granny for the summer.  It is the place where men gather on a holiday to tell fishing tales.  It is the place where, after a long day’s work or in the later years of her life, the homeowner sits to take in the afternoon sun, to let the evening meal simmer, to chat with neighbors, to wait for the cow to come home, to observe the passing traffic, to guide the stranger asking for directions — and, having sized him up in an instant, to give him spirited advice about life.

Што можа здавацца больш празаічным за звычайную драўляную лаўку, што ёсьць ледзьве не перад кожным вясковым беларускім домам? Але менавіта вакол лаўкі круціцца мясцовае грамадскае жыцьцё. Лаўка – вясковая агора. Лаўка – сталы пост, сведка зьменлівасьці фартуны і адначасова сьведчаньне пра пазачасную беларускасьць. Разам з плотам лаўка – месца збору цэлых бандаў дзяцей, падкінутых бабулям на лета. Гэта месца, дзе ў сьвяточны дзень мужчыны зьбіраюцца пагутарыць пра рыбалку. Гэта месца, дзе гаспадынька можа пасядзець, пагрэцца ў ласкавых промнях перадвечаровага сонца і паразмаўляць з суседзямі, пакуль згатуецца ў печцы вячэра, пакуль карова прыйдзе дадому. Гэта месца, адкуль выгодна паглядзець на мінакоў, і калі вандроўнік папытаецца дарогі, імгненна ўбачыць яго навылёт і даць добразычлівыя жыцьцёвыя парады.

Near Mir 2006/Міршчына 2006 год

Photo of the Day for April 27, 2010

April 26, 2010 9:00 pm

Krahli 2010/Краглі 2010 год

Photo of the Day for April 26, 2010

April 25, 2010 9:00 pm

In homage to Vatslau Lastouski, a Belarusan patriot, writer, ethnographer, philologist and politician active in the first three decades of the 20th century.   Lastouski was executed in the Soviet GULAG in 1938.  Lastouski’s photo album of his mid-1920’s ethnographic expeditions to south-central Belarus is preserved in the Frantsysk Skaryna Library in London.  The album contains timeless photos of people and buildings in several towns, including Damanavichy in the Kalinkavichy District of Homjel’ Region.  My photo from Damanavichy is an attempt to evoke the spirit of Lastouski’s work in a setting much changed by the vicissitudes of the 84 years since he photographed the town.

Вацлаў Ластоўскі – беларускі патрыёт, этнограф, філолаг і па працягу першых трох дзесяцігоддзяў 20-га стагоддзя выбітны палітык. Ластоўскага знішчылі ў Савецкім Гулагу ў 1938 годзе. Яго фатаграфіі, зробленыя падчас этнаграфічных экспедыцый у цэнтральна-паўднёвай частцы Беларусі ў 20-х гадах 20-га стагоддзя, захоўваюцца ў Бібліятэцы імя Францыска Скарыны ў Лондане. Сярод іх ёсць несьмяротныя здымкі людзей і будынкаў некалькіх гарадоў, у тым ліку Даманавічаў Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласьці. Мой здымак Даманавічаў – спроба аднавіць дух твораў Ластоўскага ў асяроддзі, моцна змененым за турбулентныя 84 гады, што прайшлі з таго часу, як ён фатаграфаваў гэты горад.

Damanavichy 2010/Даманавічы 2010 год

Photo of the Day for April 25, 2010

April 24, 2010 9:00 pm

Baranauka 2010/Баранаўка 2010 год

Photo of the Day for April 24, 2010

April 23, 2010 9:00 pm

Prazaroki 2007/Празарокі 2007 год

Photo of the Day for April 23, 2010

April 22, 2010 9:00 pm

Planting Potatoes, Kamjen’ 2009/Камень 2009 год

Photo of the Day for April 22, 2010

April 21, 2010 9:00 pm

In Honor of Belarusan Poets (III)/У гонар беларускіх паэтаў (частка ІІI)

Aksana Danil’chyk (Part II)/Аксана Данільчык (частка ІІ)

Please see the post for March 10 for part I of my homage to Belarusan poetess Aksana Danil’chyk.  In that post I gave an example of her lyrical poetry.  Here is an example of her lapidary poetic skill on a different subject and her unerring choice of words (e.g., the final word in line 10) in etching the communist mentality.  Again apologies to those who do not read Belarusan for the lack of translation into English.

Дзесятага сакавіка я пісаў пра беларускую паэтку Аксану Данільчык і тады змясьціў яе лірычны твор. А сёньня прапаную ілюстрацыю яе здольнасьці беспамылкова выбіраць паэтычныя сродкі, каб сьцісла і выразна раскрыць іншую тэму.

“Communists in Mourning”/«Камуністы ў жалобе»

або яшчэ раз пра чырвонае і чорнае В. Ю. Дэконскай прысьвячаецца

Нам вецер нічога ня зробіць,
Завея нам будзе сястрой, –
Ідуць «камуністы ў жалобе»
На свой вырашальны бой.
Яны прыхавалі кінжалы,
Прыгладзілі валасы,
Іх словы ляцяць, як джалы,
І ворагам джаляць насы.
Яны не баяцца хваробаў,
Іх вочы блішчаць, быццам сталь,
Пра іх, камуністаў, жалобу
Пісаў у свой час Стэндаль,
Пра іх, барацьбой нестамлёных,
Я гучную песьню пяю,
А шоўкавы шалік чырвоны
Пагладжвае шыйку маю,
А чорны жыкет і спадніца –
Не падыходзьце бліжэй –
Мне дапамогуць адбіцца
Ад розных трацкісцкіх ідэй.

Rasony 2007/Расоны 2007 год

Photo of the Day for April 21, 2010

April 20, 2010 9:00 pm

Zhytkavichy 2010/Жыткавічы 2010 год