Photos of the Day for July 31, 2016

July 30, 2016 7:00 pm

Cutting reeds for Trinity, Tsjerablichy 2016.  In Belarus it is an Orthodox Christian tradition, with deep pre-Christian roots, to scatter reeds in church, in the yard and in the home on the eve of Trinity Sunday.  Reeds are used as a reminder that Christ’s first disciples were fishermen.

Косьба лепехы (аеру) на Тройцу (Сёмуху), Цераблічы 2016 г.

 

S’tsjapan brings the first armload of freshly-cut reeds to scatter in his yard and home.

Спадар Сьцяпан з першым бярэмем лепехы (аеру) на Тройцу (Сёмуху).

 

Cutting the second bunch of reeds.

Другая косьба лепехы (аеру).

Photo of the Day for July 30, 2016

July 29, 2016 7:00 pm

Summer evening with strawberry moon, Tsjerablichy 2016.  Летні вечар з поўняй, Цераблічы 2016 г.

Photo of the Day for July 29, 2016

July 28, 2016 7:00 pm

Summer evening, Tsjerablichy 2016.  Летні вечар, Цераблічы 2016 г.

Photo of the Day for July 28, 2016

July 27, 2016 7:00 pm

The Bench (part XV):  after a summer day’s work in the garden, Tsjerablichy 2016.  Лаўка (частка XV):  вячэрняя гутарка пасьля працы ў агародзе, Цераблічы 2016 г.

What can seem more prosaic than the plain wooden bench in front of almost every village house in Belarus?  And yet the bench is the pivot of social life, the gathering place of generations on a feast-day evening, the village agora, the permanent observation post.  The bench is the witness to the changing fortunes of the village and at the same time a testament to Belarusianness beyond time.   It is the place from which to observe the passing traffic, to guide the stranger asking for directions — and, having sized him up in an instant, to give him spirited advice about life.

Што можа здавацца больш празаічным за звычайную драўляную лаўку, што ёсьць ледзьве не перад кожным вясковым беларускім домам?  Асабліва як стаіць моўчкі пад сьнегам.  Але менавіта вакол лаўкі круціцца мясцовае грамадскае жыцьцё.  Лаўка – вясковая агора.  Лаўка – сталы пост, сведка зьменлівасьці фартуны і адначасова сьведчаньне пра пазачасную беларускасьць.  Гэта месца, адкуль выгодна паглядзець на мінакоў, і калі вандроўнік папытаецца дарогі, імгненна ўбачыць яго навылёт і даць добразычлівыя жыцьцёвыя парады.

 

Photo of the Day for July 27, 2016

July 26, 2016 7:00 pm

Summer evening, Tsjerablichy 2016.  Летні вечар, Цераблічы 2016 г.

Photo of the Day for July 26, 2016

July 25, 2016 7:00 pm

Summer days, Azdamichy 2016.  Летняя свабода, Аздамічы 2016 г.

Photos of the Day for July 25, 2016

July 24, 2016 7:00 pm

Portraits of Polesia:  Granny Prosja (98), Tsjerablichy 2016.  It is an inspiration to stop by and greet Granny Prosja, but difficult to find her sitting still as she tends the chickens and works diligently in the garden every day.

Партрэты Палесься:  бабуля Прося (98), Цераблічы 2016 г.  Заўсёды дае натхненьне зайсьці да бабулі Просі, але рэдка знойдзеш яе на ганку, бо кожны дзень клапоціцца па гаспадарцы ў двары й на агародзе.

 

Granny Prosja’s hands:  hard-working, protective, guiding.  Yet ever graceful and always in their proper place.  I think Belarusan hands reveal most eloquently Belarusans’ distinctive and instinctive traditions and attachment to place.

Рукі бабулі Просі:  працавітыя, абараняльныя, ды навучальныя але абавязкова зграбныя, дбайныя, і, як заўсёды, складзеныя належным чынам. На мой погляд, рукі найбольш красамоўна сведчаць пра адметныя беларускія традыцыі, адметны беларускі код росту і пачуццё месца.

Photos of the Day for July 24, 2016

July 23, 2016 7:00 pm

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph a cemetery which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLXXVI):  Orthodox church of the Holy Trinity (1905), Bjelavusha.  A fine development of the style found in the churches of Mestkavichy (photos of the day for July 22, 2016), Bjarozavichy (photos of the day for July 19, 2016), and Parakhonsk (photos of the day for April 27, 2016) in Polesia as well as Jodchytsy (Kljetsk District; photos of the day for June 15, 2016) and Slabodka (Stoubtsy District; photos of the day for March 28, 2015) among others.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXVI):  царква Сьвятой Тройцы (1905), Белавуша.  Развіцьцё стыля, які можна бачыць у Месткавічах (фотаздымкі дня 22-га ліпеня 2016 г.), Бярозавічах (фотаздымкі дня 19-га ліпеня 2016 г.) і Парахонску (27-га красавіка 2016 г.) на Палесьсі, ды ў Ёдчыцах (фотаздымкі дня 15-га чэрвеня 2016 г.) і Слабодцы (Стаўбцоўскі р.; фотаздымкі дня 28-га сакавіка 2015 г.).  Нават можна заўважаць у Белавушы дэталі падобныя элементам, з якіх асобна развіваўся закапанскі стыль у міжваеннай Польшчы.

 

Churches of Belarus (part CLXXVII):  Orthodox church of St. George (end 17th-early 18th centuries), Davyd-Haradok.  A classic example of Polesian wooden church architecture, St. George’s is one of the oldest surviving wooden churches in Belarus.  See also the photo of the day for May 6, 2013.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXVII):  царква Сьвятога Георгія (канец 17-га і пачатак 18-га стст.).  Узор Палескага дойлідства й адна з найстаршых драўляных цэркваў у Беларусі.  Гл. таксама фотаздымак дня 6-га траўня 2013 г.

Photos of the Day for July 23, 2016

July 22, 2016 7:00 pm

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites.

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Oak grove, Fjadory.  It is always a pleasure to stop at this open oak grove between Stolin and Pinsk.  See also the photos of the day for January 25, 2016 and January 3, 2015.

Дуброўка, Фядоры.  Заўсёды падабаецца наведваць гэтую дуброўку ля дарогі Столін-Пінск.  Гл. таксама фотаздымкі дня 25-га студзеня 2016 г. і 3-га студзеня 2015 г.

Photos of the Day for July 22, 2016

July 21, 2016 7:00 pm

To Tsjerablichy in Polesia via Stoubtsy (R11 road to Njas’vizh), Njas’vizh (Vuzhanka), Kljetsk (Ruda), Hantsavichy (Kukava, Raz’dzjalavichy, Khatynichy), Pinsk (Dabraslauka, Mokraja Dubrava, Lahishyn, Akhova, Kaladzjejevichy, Bjarozavichy (Parshavichy), Sadovy, Pinsk, Mjestkavichy) and Stolin (Fjadory, Bjelavusha, Davyd-Haradok) Districts, spring 2016.

Twice during the spring of 2016 I followed a roundabout route to Tsjerablichy in order to photograph previously unvisited churches and other sites as well as re-photograph a cemetery which had been obscured by snow during the photo expedition with chairman of the Belarusian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments Anton Astapovich (see photos of the day for April 22, 2016).

На Цераблічы праз Стаўбцоўскі (дарога Р11 на Нясьвіж), Нясьвіжскі (Вужанка), Клецкі (Руда), Ганцавіцкі (Кукава, Разьдзялавічы, Хатынічы), Пінскі (Дабраслаўка, Мокрая Дубрава, Лагішын, Ахова, Каладзеевічы, Бярозавічы (Паршавічы), Садовы, Пінск, Месткавічы) ды Столінскі (Фядоры, Белавуша, Давыд-Гарадок) раёны, два разы ўвесну 2016 г.

 

Churches of Belarus (part CLXXV):  Orthodox church of the Holy Trinity (1875), Mjestkavichy.  Another outstanding example of late-19th century Polesian wooden churches in a pre-Art Nouveau style.

Цэрквы Беларусі (частка CLXXV):  царква Сьвятой Тройцы (1875), Месткавічы.  Іншы ўзор палескіх драўляных цэркваў позняга 19-га ст. у стылю протамадэрн.