Photos of the Day for August 18, 2017

Trinity Monday photo expedition through Pinsk and Stolin Districts:  Polkhava, Mjasjatsichy, Vujvichy, Tyrvovichy, Sitsitsk, Plotnitsa, Rukhcha, Radchytsk, Stolin, Davyd-Haradok.

Фотавандроўка ў дзень Сьвятога Духа па Пінскім і Столінскім раёнах:  Полхава, Мясяцічы, Вуйвічы, Тырвовічы, Сіціцк, Плотніца, Рухча, Радчыцк, Столін, Давыд-Гарадок.

 

Like many of its neighboring villages in eastern Pinsk District, Polkhava has lost much of its vitality as younger generations have migrated to the city.  However, the village is blessed with a fine patrimony of decorated gables and window lintels.

Як і многія з суседніх вёсак ува ўсходнім ускайку Пінскага раёну, Полхава працягвае губляць жыхароў міграцыяй малодшых.  Адначасова вартае ўвагу яго спадчына ўзораў упрыгожаных шчытаў ды ліштваў.

 

This house now stands empty, but its gable decorations, a masterly set of pre-Christian and Christian symbols, remain as well-conserved as when I photographed them in 2010 (see photos of the day for April 19, 2010).

Хаця гэтая хата зараз пустая, яе шчыт з супастаўлянымі дахрысьціянскімі й хрысьціянскімі сімваламі яшчэ ў больш-менш добрым стане (гл. фотаздымкі дня 19-га красавіка 2010 г.).

 

 

A simple but harmonious lintel.

Простая, гарманічная ліштва.

 

 

Fine example of window lintels with overlapping motifs.

Добры прыкляд ліштваў з чаргавальнымі радкамі матываў.

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply