Photos of the Day for February 22, 2010: Homage to the Fence

The Extraordinary in the “Ordinary” VI/Надзвычайнае ў “звычайным“ (частка VI)

The Fence I/Плот (частка І)

“Good fences make good neighbors,” as Robert Frost noted in his laconic, ironic New England voice.  Fences in Belarus show the homeowners’ pride in neatness and order — prized general values in a village — but also their individuality.  Fences are to lean against as one observes the world and chats to one’s neighbors and other passers-by.  Fences are also a photographer’s friend as they add visual rhythm and dynamism to the view across the yard.

“Добры плот робіць добрым суседства”, заўважыў Робэрт Фрост лаканічна ды іранічна, у духу Новай Англіі. Платы ў Беларусі – гэта і праява дбання гаспадара і гаспадыні (ці па-прыпяцку “хозяіна і хозяйкі”) пра ахайнасць і спраўнасць – агульныя каштоўнасці вясковага свету – але таксама праява індывідуальнасці. На плот абапіраюцца, калі ўглядаюцца ў навакольны сьвет, калі гамоняць з суседзямі ці проста мінакамі. Таксама платы – сябры фатографа: дзякуючы ім, двор выглядае больш рытмічна і рухава.


Even when tired after years of faithful service, the Belarusan wooden fence retains its graceful sense of rhythm.

Нават і знясілены доўгай і адданай службай, беларускі драўляны плот захоўвае зграбнасць і пачуццё рытму.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply